Plan Zagospodarowania Terenu “Kino Astra”

TERMIN: grudzień 2019

STATUS: ZREALIZOWANE

Osoba kontaktowa: Michał Sanecki, Przemysław Kruszyński


W dniu 17.12.2019 na terenie “Kina Astra” odbyliśmy wizję terenową wraz z kierownikiem Wydziału Inwestycji i Remontów UM w Obornikach Śląskich. Spotkanie. Spotkanie dotyczyło omówienie projektu zagospodarowania terenu Kina po zmianach przesłanego do Stowarzyszenia Żywica drogą mailową w dniu 13.12.2019 r.

W takcie spotkania Stowarzyszenie Żywica zgłosiło następujące propozycje i uwagi:

1)       Zrezygnowanie z projektowania i wykonania miejsc parkingowych i pozostawienia 4 miejsc dla pojazdów uprzywilejowanych, uzasadniając to zmniejszeniem kosztów budowy oraz zwiększeniem terenów zielonych w mieście. W pobliżu budynku kina są dostępne dwa parkingi miejskie, które mógłby obsługiwać budynek. Propozycja została odrzucona, w drodze wymiany uwag dotyczących zbyt wąskiej drogi manewrowej (na PZT projektowana droga ma 3 m) zaproponowano usunięcie ostatnich trzech miejsc parkingowych i w ich miejsce urządzić teren zielony. Stowarzyszenie zaproponowało również pomoc w aranżacji tej części terenu. Propozycja została przyjęta do rozważenia.

2)       Powiększenie obszaru biologicznie czynnego wokół dwóch kasztanowców rosnących najbliżej budynku kina. Przedstawiciele Urzędu Gminy zadeklarowali, że na etapie wykonawczym projektu drzewa będą miały powiększoną strefę wokół pnia, natomiast projekt nie ulegnie zmianie w tym zakresie.

3)       Zgłoszono uwagi do sposobu wykonania fundamentów palowych oraz zbrojonego podciągu pod schody prowadzące do tarasu. Urząd Gminy zapewnia, iż prace w obrębie korzeni były wykonywane ręcznie z uwzględnieniem ochrony systemu korzeniowego drzew, zastosowano osłonę korzeni w postaci płyt styropianowych, korzenie których nie dało się ominąć zostały odcięte w sposób, aby jak najmniej uszkodzić korzenie włośnikowe. W opinii Stowarzyszenia system korzeniowy został w dużej mierze uszkodzony.

4)       Zasugerowano wykonanie chodnika/ścieżki do granicy działki 53/3 AM-20 tak, aby w przyszłości połączyć go z projektem centrum Obornik Śląskich.

5)       W sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu, Stowarzyszenie przypomina o konieczności zmiany przebiegu sieci kanalizacji deszczowej tak, aby nie przebiegała pomiędzy kasztanowcami, ustalono iż sieci maja być maksymalnie oddalone od pnia oraz systemu korzeniowego drzew, zaproponowano, aby w tym samym wykopie co kanalizacją deszczowa  położyć przyłącze wodociągowe zasilające zbiorniki retencyjne żeby zminimalizować konieczność wykonywania wykopów w obrębie systemów korzeniowych. Zbiorniki maja być zlokalizowane pod terenem utwardzonym gdzie wyznaczone będą miejsca parkingowe.

6)       Stowarzyszenie zadało pytanie odnośnie pozostałej części działki nr 52/3 AM-20 ponieważ projekt zagospodarowania terenu wokół kina obejmuje jedynie część tej działki. Uzyskaliśmy odpowiedź, iż pozostała część działki jest objęta innym opracowaniem – projektem zagospodarowania centrum Obornik Śląskich. Z uwagi na fakt, że cała przestrzeń centrum miasta ma stanowić jednolity obszar połączony ze sobą ścieżkami i terenami zielonymi, uważamy że przestrzeń tą należy projektować z uwzględnieniem istniejącej zieleni oraz obiektów budowlanych i w maksymalny sposób wykorzystać zastałą sytuację. Sugerujemy, aby w takcie prac projektowych wziąć pod uwagę aspekty historyczne tego miejsca oraz zasięgnąć do materiałów archiwalnych.